Shìshījì 7:15

15 Jīdiàn tīngjian zhè mèng hé mèng de jiǎngjiĕ , jiù jìngbaì shén , huí dào Yǐsèliè yíng zhōng , shuō , qǐlai ba . Yēhéhuá yǐ jiāng Mǐdiàn de jūnduì jiāo zaì nǐmen shǒu zhōng le .