7 Suǒyǐ wàn jūn zhī Yēhéhuá rúcǐ shuō , kàn nǎ , wǒ yào jiāng tāmen róng huā aó liàn . bù rán , wǒ yīn wǒ bǎixìng de zuì gāi zĕnyàng xíng ne .