We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
19 Nǐmen hái shuō , érzi wèihé bù dāndāng fùqin de zuìniè ne . érzi xíng zhèngzhí yǔ hélǐ de shì , jǐn shǒu zūnxíng wǒde yīqiè lǜ lì , tā bìdéng cún huó .