17 Suō shǒu bù haì pínqióng rén , wèicéng xiàng jiè qián de dìxiōng qǔ lì , yĕ wèicéng xiàng jiè liáng de dìxiōng duō yào . tā shùncóng wǒde diǎnzhāng , zūnxíng wǒde lǜ lì , jiù bú yīn fùqin de zuìniè sǐwáng , déng yào cún huó .