15 Yēhéhuá zĕnyàng fēnfu tā púrén Móxī , Móxī jiù zhàoyàng fēnfu Yuēshūyà , Yuēshūyà yĕ zhàoyàng xíng . fán Yēhéhuá suǒ fēnfu Móxī de , Yuēshūyà méiyǒu yī jiàn xièdaì bú xíng de .