YuēShūyàjì 11:16

16 Yuēshūyà duó le nà quán dì , jiù shì shān dì , yī daì nán dì , Gēshān quán dì , gāo yuán , Yàlābā , Yǐsèliè de shān dì , hé shān xià de gāo yuán .