2 Mǎnáxī qíyú de zǐsūn , àn zhe zōngzú niānjiū fēn dì , jiù shì yà bǐ Yǐxiè zǐsūn , xī lè/lēi zǐsūn , yà sī liè zǐsūn , Shìjiàn zǐsūn , Xīfú zǐsūn , shì mǐ dà zǐsūn . zhèxie àn zhe zōngzú , dōu shì Yūesè érzi Mǎnáxī zǐsūn de nán dīng .