23 Wèi zìjǐ zhú tán , yào zhuǎn qù bù gēn cóng Yēhéhuá , huò shì yào jiāng Fánjì , sù jì , píngān jì xiàn zaì tán shàng , yuàn Yēhéhuá qīnzì tǎo wǒmen de zuì .