YuēShūyàjì 22:24

24 Wǒmen xíng zhè shì bìng fēi wú gù , shì tèyì zuò de , shuō , kǒngpà rìhòu nǐmen de zǐsūn duì wǒmen de zǐsūn shuō , nǐmen yǔ Yēhéhuá Yǐsèliè de shén yǒu hé guān shè ne .