YuēShūyàjì 22:22

22 Dà néng zhĕ shén Yēhéhuá . dà néng zhĕ shén Yēhéhuá . tā shì zhīdào de . Yǐsèliè rén yĕ bì zhīdào . wǒmen ruò yǒu beìnì de yìsi , huò shì gānfàn Yēhéhuá ( yuàn nǐ jīnrì bù bǎoyòu wǒmen ) ,