5 Zhǐyào qiē qiē dì jǐnshèn zūnxíng Yēhéhuá púrén Móxī suǒ fēnfu nǐmen de jièmìng lǜfǎ , aì Yēhéhuá nǐmen de shén , xíng tā yīqiè de dào , shǒu tāde jièmìng , zhuān kào tā , jìnxīn jìn xìng shìfèng tā .