YuēShūyàjì 22:4

4 Rújīn Yēhéhuá nǐmen shén zhào zhe tā suǒ yīngxǔ de , shǐ nǐmen dìxiōng dé xiǎng píngān , xiànzaì kĕyǐ zhuǎn huí nǐmen de zhàngpéng , dào Yēhéhuá de púrén Móxī zaì Yuēdànhé dōng suǒ cì nǐmen wèi yè zhī dì .