YuēShūyàjì 22:7

7 Mǎnáxī nà bàn zhīpaì , Móxī zǎo yǐ zaì Bāshān fēn gĕi tāmen dì yè . zhè bàn zhīpaì , Yuēshūyà zaì Yuēdànhé xī , zaì tāmen dìxiōng zhōng , fēn gĕi tāmen dì yè . Yuēshūyà dǎfa tāmen huí zhàngpéng de shíhou wèi tāmen zhùfú ,