YuēShūyàjì 22:3

3 Nǐmen zhè xǔduō rìzi , zǒng méiyǒu piĕ lí nǐmen de dìxiōng , zhídào jīnrì , bìng shǒu le Yēhéhuá nǐmen shén suǒ fēnfu nǐmen dāng shǒu de .