Genesis 25:2 NIV

2 She bore him Zimran,1 Jokshan, Medan, Midian,2 Ishbak and Shuah.3