2 She bore him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah.