2 She gave birth to Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah.