2 and she bore him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah.