5 Wǒ qiĕ zhào zhe rén de cháng huà shuō , wǒmen de bú yì , ruò xiǎn chūshén de yì lái , wǒmen kĕyǐ zĕnme shuō ne . shén jiàng nù , shì tā bú yì má .