28 Móxī shuō , wǒ xíng de zhè yīqiè shì bĕn bú shì píng wǒ zìjǐ xīnyì xíng de , nǎi shì Yēhéhuá dǎfa wǒ xíng de , bì yǒu zhèngjù shǐ nǐmen zhīdào .