Mínshùjì 16:30

30 Tǎngruò Yēhéhuá chuāng zuò yī jiàn xīn shì , shǐ dì kāikǒu , bǎ tāmen hé yīqiè shǔ tāmende dōu tūn xià qù , jiào tāmen huó huó dì zhuìluò yīnjiān , nǐmen jiù míngbai zhèxie rén shì miǎoshì Yēhéhuá le .