Mínshùjì 16:27

27 Yúshì zhòngrén líkāi Kĕlā , dà tān , yà bǐ lán zhàngpéng de sìwéi . dà tān , yà bǐ lán daì zhe qīzi , érnǚ , xiǎo háizi , dōu chūlai , zhàn zaì zìjǐ de zhàngpéng ménkǒu .