Mínshùjì 16:26

26 Tā fēnfu huì zhòng shuō , nǐmen líkāi zhè ĕ rén de zhàngpéng ba , tāmende wùjiàn , shénme dōu bùkĕ mó , kǒngpà nǐmen xiàn zaì tāmende zuì zhōng , yǔ tāmen yītóng xiāomiè .