5 Tā chāiqiǎn shǐzhĕ wǎng dà hé bian de pí duó qù , dào Bǐĕr de érzi Bālán bĕn xiāng nàli , zhào Bālán lái , shuō , yǒu yī zōng mín cóng Āijí chūlai , zhē mǎn dì miàn , yǔ wǒ duì jū .