Mínshùjì 22:6

6 Zhè mín bǐ wǒ qiángshèng , xiànzaì qiú nǐ lái wéi wǒ zhòuzǔ tāmen , huòzhĕ wǒ néng déshèng , gōngdǎ tāmen , gǎn chū cǐ dì . yīnwei wǒ zhīdào , nǐ wéi shuí zhùfú , shuí jiù de fú . nǐ zhòuzǔ shuí , shuí jiù shòu zhòuzǔ .