Mínshùjì 22:4

4 Duì Mǐdiàn de zhǎnglǎo shuō , xiànzaì zhè zhòngrén yào bǎ wǒmen sìwéi suǒyǒude yígaì tiǎn jìn , jiù rú niú tiǎn jìn tiánjiān de cǎo yìbān . nàshí xī bō de érzi bā lè zuò Móyē wáng .