20 Yēhéhuá bì bú raóshù tā . Yēhéhuá de nùqì yǔ fènhèn yào xiàng tā fā zuò , rú yān mào chū , jiāng zhè shū shàng suǒ xiĕ de yīqiè zhòuzǔ dōu jiā zaì tā shēnshang . Yēhéhuá yòu yào cóng tiān xià túmǒ tāde míng ,