Shēnméngjì 29:18

18 Wéikǎng nǐmen zhōngjiān , huò nán huò nǚ , huò zúzhǎng huò zhīpaì zhǎng , jīnrì xīnli piānlí Yēhéhuá wǒmen de shén , qù shìfèng nàxiē guó de shén . yòu pà nǐmen zhōngjiān yǒu è gēn shēng chū kǔ caì hé yīn chén lái ,