Shēnméngjì 29:19

19 Tīngjian zhè zhòuzǔ de huà , xīnli réng shì zì kuā shuō , wǒ suīrán xíngshì xīnli wán gĕng , liánlĕi zhòngrén , què háishì píngān .