20 Yēhéhuá zaì nǐmen miànqián zĕnyàng shǐ liè guó de mín mièwáng , nǐmen yĕ bì zhàoyàng mièwáng , yīnwei nǐmen bú tīng cóng Yēhéhuá nǐmen shén de huà .