4 Yúshì Yēfútā zhāo jù Jīliè rén , yǔ Yǐfǎlián rén zhēng zhàn . Jīliè rén jī shā Yǐfǎlián rén , shì yīn tāmen shuō , nǐmen Jīliè rén zaì Yǐfǎlián , Mǎnáxī zhōngjiān , bú guō shì Yǐfǎlián taó wáng de rén .