2 Yēfútā duì tāmen shuō , wǒ hé wǒde mín yǔ Yàmén rén dàdà zhēng zhàn . wǒ zhāo nǐmen lái , nǐmen jìng méiyǒu lái jiù wǒ tuōlí tāmende shǒu .