1 Yé lù bā lì jiù shì Jīdiàn , tā hé yīqiè gēnsuí de rén zǎochen qǐlai , zaì hā lǜ quán páng ān yíng . Mǐdiàn yíng zaì tāmen bĕibiān de píngyuán , kàojìn Mólì gāng .