Shìshījì 7:2

2 Yēhéhuá duì Jīdiàn shuō , gēnsuí nǐde rén guō duō , wǒ bùnéng jiāng Mǐdiàn rén jiāo zaì tāmen shǒu zhōng , miǎndé Yǐsèliè rén xiàng wǒ kuā dà , shuō , shì wǒmen zìjǐ de shǒu jiù le wǒmen .