3 Xiànzaì nǐ yào xiàng zhèxie rén xuāngào shuō , fán jùpà dǎnqiè de , kĕyǐ líkāi Jīliè shān huí qù . yúshì yǒu èr wàn èr qiā rén huí qù , zhǐ shèngxia yī wàn .