4 Yēhéhuá duì Jīdiàn shuō , rén háishì guō duō . nǐ yào daì tāmen xià dào shuǐ páng , wǒ hǎo zaì nàli wè nǐ shì shì tāmen . wǒ zhǐ diǎn shuí shuō , zhè rén kĕyǐ tóng nǐ qù , tā jiù kĕyǐ tóng nǐ qù . wǒ zhī diǎn shuí shuō , zhè rén bùkĕ tóng nǐ qù , tā jiù bùkĕ tóng nǐ qù .