1 Yǒu huà shuō , rén ruò xiū qī , qī lí tā ér qù , zuò le biérén de qī , qián fú qǐnéng zaì shōu huí tā lái . ruò shōu huí tā lái , nà dì qǐbù shì dàdà diànwū le ma . dàn nǐ hé xǔduō qīnaì de xíng xié yín , hái kĕyǐ guī xiàng wǒ . zhè shì Yēhéhuá shuō de .