5 Yēhéhuá qǐ yǒngyuǎn huái nù , cún liú dàodǐ ma . kàn nǎ , nǐ yòu fā è yán yòu xíng huaì shì , suí zìjǐ de sī yì ér xíng ( huò zuò nǐ suī zhèyàng shuō háishì xíng è fàngzòng yù xīn ) .