25 Yuēshūyà duì tāmen shuō , nǐmen búyào jùpà , yĕ búyào jīng huáng . yīngdāng gāngqiáng zhuàng dǎn , yīnwei Yēhéhuá bì zhèyàng daì nǐmen suǒ yào gōngdǎ de yīqiè chóudí .