23 Zhòngrén jiù zhèyàng xíng , jiāng nà wǔ wáng , jiù shì Yēlùsǎlĕng wáng , Xībǎilún wáng , Yémò wáng , Lājí wáng , Yījīlún wáng , cóng dòng lǐ daì chūlai , lǐng dào Yuēshūyà miànqián .