YuēShūyàjì 10:24

24 Daì chū nà wǔ wáng dào Yuēshūyà miànqián de shíhou , Yuēshūyà jiù zhào le Yǐsèliè zhòngrén lái , duì nàxiē hé tā tóng qù de jūnzhǎng shuō , nǐmen jìn qián lái , bǎ jiǎo tā zaì zhèxie wáng de jǐngxiàng shàng . tāmen jiù jìn qián lái , bǎ jiǎo tā zaì zhèxie wáng de jǐngxiàng shàng .