YuēShūyàjì 10:27

27 Rìtou yào luō de shíhou , Yuēshūyà yī fēnfu , rén jiù bǎ shī shǒu cóng shù shàng qǔ xià lái , diū zaì tāmen cáng guō de dòng lǐ , bǎ jǐ kuaì dà shítou fàng zaì dòng kǒu , zhí cún dào jīnrì .