5 Tāmen chuī de jiǎo shēng tuō cháng , nǐmen tīngjian jiǎo shēng , zhòng bǎixìng yào dàshēng hūhǎn , chéngqiáng jiù bì tā xiàn , gèrén dōu yào wǎng qián zhí shàng .