YuēShūyàjì 6:6

6 nèn de érzi Yuēshūyà zhào le jìsī lái , fēnfu tāmen shuō , nǐmen tái qǐ yuē jǔ lái , yào yǒu qī gè jìsī ná qī gè yáng jiǎo zǒu zaì Yēhéhuá de yuē jǔ qián .