15 Disparou flechas, e os dissipou; raios, e os desbaratou.