20 As a dream when one awaketh, So, O Lord, when thou awakest, thou wilt despise their image.