9 Do thou unto them as unto Midian, As to Sisera, as to Jabin, at the river Kishon;