1 Chronicles 1:32

32 Abraham's secondary wife Keturah's family: she gave birth to Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah. Jokshan's family: Sheba and Dedan.