1 Chronicles 1:7

7 Javan's family: Elishah, Tarshish, Kittim, and Rodanim.