Ephraim’s line

20 Ephraim's family: Shuthelah, his son Bered, his son Tahath, his son Eleadah, his son Tahath,